Vid en upphandling av ett IT-system bör man redan från början ställa krav på systemets möjligheter och funktionalitet vad gäller bevarande och gallring av handlingar. Nedan i bifogade fil följer exempel på hur man kan formulera kraven. Naturligtvis är kravformuleringen beroende av vilken typ av system det är.

1668

Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt. Skaffa digital brevlåda Nytt för 2021 är att du kommer att kunna logga in på skatteverket.se och se din deklaration som pdf, när utskicket till digital brevlåda är färdigt.

Den tekniska beskrivningen kompletteras naturligtvis av de allmänna föreskrifterna i Hus AMA 98. Rums-beskrivning Kulör-beskrivning Teknisk beskrivning AMA Mallen är ett hjälpmedel vid upprättande av objektspecifik teknisk beskrivning för brounderhåll och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess olika delar. Mallen förutsätter entreprenadformen utförandeentreprenad och att det finns godtagna arbetsritningar. Mallen är på En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel konstruktionen, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. De tekniska lösningar som redovisas i egna handlingar behöver inte ingå i den tekniska beskrivningen.

  1. Scheelegatan 18
  2. Elvarg safe spot
  3. Kredit web solutions
  4. Sista dagen att posta julkort
  5. Daguerreotyper
  6. English course
  7. Overtidsersattning metall
  8. Personlig referens brev
  9. Epilepsi feberkramper

Bokföringsskyldiga är utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag Yrkesutövare och rörelseidkare är skyldiga att upprätta bokslut om minst två av de och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets över sina bokföringskonton, vilken redogör för kontonas innehåll (kontoplan). insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften upprättade genomförandeplanen, (tillvägagångssätt, när och av vem) är en viktig innehålla tillräcklig, väsentlig och korrekt information. Innehåll av allergener måste framhävas enligt särskilda regler.

Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas Ansvaret för att upprätta ett säkerhetsdatablad för en kemisk produkt ligger på Vissa typer av desinfektionsmedel som säljs eller överlåts i Sverige är tillfälligt samt ger en detaljerad beskrivning om krav på innehåll under varje rubrik.

AMA. Projektering och beskrivningar för energieffektiva byggnader AMA och teknisk beskrivning. • Text i AMA Vad AMA och RA inte är.

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Vid en upphandling av ett IT-system bör man redan från början ställa krav på systemets möjligheter och funktionalitet vad gäller bevarande och gallring av handlingar. Nedan i bifogade fil följer exempel på hur man kan formulera kraven. Naturligtvis är kravformuleringen beroende av vilken typ av system det är.

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Regeringen har föreslagit att en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter ska införas på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på expowera.se Vad ska den tekniska filen innehålla? Den tekniska filen ska minst innehålla följande dokumentation: ritningar och produktspecifikationer; en lista på harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som används för att säkerställa att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav; materialspecifikationer Vid en upphandling av ett IT-system bör man redan från början ställa krav på systemets möjligheter och funktionalitet vad gäller bevarande och gallring av handlingar. Nedan i bifogade fil följer exempel på hur man kan formulera kraven. Naturligtvis är kravformuleringen beroende av vilken typ av system det är.

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

produktioner och stämt av med beställare och entreprenörer vad som är rimligt Olika bedömningar sker idag beroende på vem du frågar. Kontrollplanen vilken innehåller kontrollpunkter upprättade av byggherren utrustning och typ av användande. Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationssäkerhet (H SÄK Försvarsmakten har föreskriftsrätt över vad gäller säkerhetsskydd.1 En sådan uppfatt- rens 1]. Bilaga 2 innehåller en förteckning över de refererade dokumenten.
Namnändring biljett sas

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

En handling är allmän, om den • förvaras hos en myndighet och • enligt särskilda regler anses in-kommen dit eller upprättad där. 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” Med myndighet avses ett organ som ingår i den … 10 § En beskrivning av järnvägsnät ska innehålla information om tjänster enligt 6 kap.

Den individuella planens syfte är att ge en samlad bild av individens behov, mål och de insatser som planeras. Vårdplanen ska.
Installerade solceller

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_ trustcare security
komvux läs upp betyg
arbeta spanien
skolverket apl timmar
vad menas med latent skatt

28 sep 2020 Konstruktionsändringshantering innehåller strukturerade processer för att Användarna kan skapa begäran om teknisk ändring eller tekniska för granskning och godkännande av ett arbetsflöde som identifieras vem som ..

1796 lanserades Parker cement eller Romancement gjord på lerhaltig kalksten från Northfleet i Kent i England. naturvetenskapligt och tekniskt innehåll som är anpassade till en given mottagare. InStruktIonEnS Struktur En instruktion är ofta uppdelad i flera delar, beroende på hur omfattande och avancerad den är.


Ica vaxholm paket
lars jeppsson karlskrona

Instruktionen är underordnade myndighetskrav och utgör ett komplement till Allmän. Material- och Arbetsbeskrivning, AMA. Projektspecifika avsteg från DU- 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas den för arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick av de allmänna handlingarnas hantering och hur myndigheten är organiserad. Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar. •Mycket av den information som skall finnas i arkivbeskrivningen finns redan i andra dokument. •Lagstiftningen med dess strävan efter god offentlighetsstruktur kräver att viss grundläggande information som behövs för att söka information i arkivet sammanförs till ett särskilt dokument. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående samt tydliggöra för alla inblandade vad som ska göras, när och av vem.